SANNA_KOIVISTO_04

Sannan Oivallus tarjoaa

Puhe­vam­mais­ten tulk­kaus­pal­ve­lua, kommunikaatio‑, OIVA- ja autis­mioh­jaus­pal­ve­lua sekä sek­su­aa­li­neu­von­taa ja sek­su­aa­li­te­ra­pi­aa Poh­jois-Suo­men alueella.

Palvelut saatavilla lähipalveluna Pohjois-Suomen alueella, etänä koko Suomeen

Pal­ve­lui­den läh­tö­koh­ta on asiak­kai­den yksi­löl­li­syy­den huo­mioi­mi­nen ja halu oival­taa toi­mi­via kei­no­ja arkeen yhdes­sä asiak­kaan, per­hei­den ja työn­te­ki­jä­tii­mien kanssa.

omakuva

Kokemus ja koulutus

Minul­la on lähes 20-vuot­ta työ­ko­ke­mus­ta vah­vim­man tuen­tar­peen autis­mi­kir­jon hen­ki­löi­den sekä puhe­vam­mais­ten hen­ki­löi­den paris­sa työs­ken­te­lys­tä, niin koulunkäynninohjaajan‑, puhe­vam­mais­ten tul­kin, kuin kom­mu­ni­kaa­tio-ohjaa­jan/o­pet­ta­jan näkökulmasta.

Olen kou­lu­tuk­sel­ta­ni puhe­vam­mais­ten tulk­ki, neu­rop­sy­kiat­ri­nen val­men­ta­ja, autis­mi­asian­tun­ti­ja, OIVA-ohjaa­ja ja seksuaalineuvoja.

Val­mis­tun sek­su­aa­li­te­ra­peu­tik­si 5/2023.

Ota yhteyttä, jos voin olla avuksi!