OIVA- ohjaus palvelut

OIVA työskentelyssä Onnistutaan ja Innostutaan Videoinnin Avulla

OIVA- vuo­ro­vai­ku­tus­mal­li on Kehi­tys­vam­ma­lii­ton Tiko­tee­kin kehit­tä­mä työ­muo­to, jos­sa kes­kei­nen mene­tel­mä on videointi.

Oiva työ­muo­to­ja ovat Oiva-pro­ses­si ja Oiva-kli­nik­ka.

OIVA-prosessi

OIVA-pro­ses­si on tar­koi­tet­tu työn­te­ki­jä­tii­mil­le, joka työs­ken­te­lee puhe­vam­mais­ten ihmis­ten kanssa.

OIVA-pro­ses­sis­sa havain­noi­daan videol­ta vai­keim­min puhe­vam­mais­ten ihmis­ten ja työn­te­ki­jöi­den vuo­ro­vai­ku­tus­ta voi­ma­va­ra­läh­töi­ses­ti. Pro­ses­si kes­tää vajaan vuo­den ja sisäl­tää kym­me­nen tapaamista.

Yhtei­sis­sä kes­kus­te­luis­sa OIVA-ohjaa­jan kans­sa työn­te­ki­jät oppi­vat her­kis­ty­mään ja tul­kit­se­maan puhe­vam­mai­sen ihmi­sen hie­no­va­rai­sia vies­te­jä ja tule­vat tie­toi­sem­mik­si omas­ta osaa­mi­ses­taan ja yhtei­sön­sä hyvis­tä vuorovaikutuskäytännöistä.

Kes­kus­te­lu­jen poh­jal­ta työn­te­ki­jät sopi­vat kokei­lu­ja, joil­la he voi­vat tukea puhe­vam­mais­ten ihmis­ten vuo­ro­vai­ku­tus­ta arjen tilanteissa.

Vaikutukset

OIVA-pro­ses­sin vai­ku­tuk­sia on tut­kit­tu yhdes­sä Hel­sin­gin yli­opis­ton puhe­tie­tei­den lai­tok­sen kans­sa. Tulos­ten mukaan OIVA-pro­ses­sin aikana

 • Kes­kus­te­lu vuo­ro­vai­ku­tus­ta vah­vis­ta­vis­ta työ­ta­vois­ta lisään­tyy yhteisössä.
 • Videoi­den havain­noin­nis­ta ja sii­hen liit­ty­väs­tä kes­kus­te­lus­ta seu­raa kon­kreet­ti­sia tavoit­tei­ta arkeen.
 • Yhtei­sön puhe­vam­mai­set ihmi­set tule­vat parem­min ymmär­re­tyik­si ja hei­dän tar­pei­siin­sa vas­ta­taan entis­tä yksilöllisemmin.
 • Haluk­kuus jat­kaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta vah­vis­ta­vaa työ­ta­paa säi­lyy myös OIVA-pro­ses­sin jälkeen.
OIVA-pro­ses­sin aika­na työn­te­ki­jät oppi­vat käyt­tä­mään tie­toi­ses­ti osaa­van kump­pa­nuu­den ele­ment­te­jä (LOVIT®).  

Intoa ja hyvinvointia työhön

Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen vah­vis­ta­mi­nen antaa myös työn­te­ki­jöil­le uut­ta intoa ja hyvin­voin­tia työhön

 • Työn­te­ki­jät her­kis­ty­vät puhe­vam­mai­sen ihmi­sen viesteille.
 • Puhe­vam­mai­nen ihmi­nen akti­voi­tuu ilmai­se­maan tar­pei­taan ja toi­vei­taan, kun hänen vies­tin­sä huomataan.
 • Puhe­vam­mai­sen ihmi­sen tyy­ty­väi­syys lisään­tyy ja haas­ta­va käyt­täy­ty­mi­nen vähenee.
 • Työ­hön tulee uut­ta sisäl­töä ja arjen tilan­tei­siin lisää mie­lek­kyyt­tä, kun työn­te­ki­jät oppi­vat ymmär­tä­mään parem­min puhe­vam­mais­ta ihmistä.

Koko työyhteisö hyötyy OIVA-prosessiin  osallistumisesta

OIVA-yhtei­söt työs­ken­te­le­vät inno­va­tii­vi­ses­ti ja ovat edel­lä­kä­vi­jöi­tä vuorovaikutusasioissa!

 • OIVA paran­taa pal­ve­lu­jen laatua.
 • OIVA lisää työn­te­ki­jöi­den ammat­ti­tai­toa ja tuo erityisosaamista.
 • OIVA lisää työyh­tei­sön vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja työn­te­ki­jöi­den yhtei­söl­li­syy­den tunnetta.
 • OIVA voi­daan sitoa yksi­kön omiin kehit­tä­mis­ta­voit­tei­siin ja käyt­tää niis­sä työkaluna.
 • OIVA on käy­tän­nön­lä­hei­nen työs­ken­te­ly­ta­pa, jos­ta on hyö­tyä pit­käk­si aikaa.
 • OIVA vas­taa koko­nai­sen tii­min täydennyskoulutustarpeeseen.

OIVA-klinikka

OIVA-kli­nik­ka on puhe­vam­mai­sen ihmi­sen ja hänen lähi-ihmis­ten­sä kes­ki­näi­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen vahvistamiseen

OIVA-kli­ni­kas­sa havain­noi­daan videol­ta puhe­vam­mai­sen ihmi­sen ja hänen läheis­ten­sä vuo­ro­vai­ku­tus­ta eri ympä­ris­töis­sä, kuten koto­na, päi­vä­ko­dis­sa, kou­lus­sa tai työ­pai­kal­la. OIVA-kli­nik­ka kes­tää 4–5 kuu­kaut­ta, kli­nik­ka­jak­soon sisäl­tyy kuusi ohjaustapaamista.

OIVA-kli­nik­ka tuo puhe­vam­mai­sen ihmi­sen eri ympä­ris­tö­jen ihmi­set yhteen. OIVA-kli­ni­kal­la lähi-ihmi­set tule­vat tie­toi­sek­si onnis­tu­neis­ta, puhe­vam­mai­sen ihmi­sen aloit­teel­li­suut­ta ja osal­li­suut­ta vah­vis­ta­vis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta­vois­ta sekä sopi­vat yhtei­siä kokei­lu­ja, joil­la vuo­ro­vai­ku­tus­ta vah­vis­te­taan eri ympäristöissä.