Puhevammaisten tulkkauspalvelu

San­nan Oival­lus on valit­tu Kelan puhe­vam­mais­ten tulk­kauk­sen pal­ve­lun­tuot­ta­jak­si sopi­mus­kau­del­le 1.1.2023–31.12.2024. Tulk­kaus­pal­ve­lut ovat saa­ta­vil­la koko Poh­jois-Suo­men alueella.

Val­mis­tuin puhe­vam­mais­ten tul­kik­si (eat) vuon­na 2010, jon­ka jäl­keen olen toi­mi­nut puhe­vam­mais­ten tulk­ki­na ja kom­mu­ni­kaa­tio-opet­ta­ja­na. Tar­joan tulk­kaus­ta kai­kil­le puhe­vam­mai­sil­le ihmi­sil­le vam­mas­ta tai sai­rau­des­ta riip­pu­mat­ta. Kaik­ki ylei­sim­min käy­tös­sä ole­vat kom­mu­ni­koin­ti­me­ne­tel­mät ovat minul­le tuttuja. 

Eri­tyis­osaa­mi­se­ni:

  • Opis­ke­lu­tulk­kaus
  • Ulko­maan­mat­ko­jen tulkkaus
  • Autis­mi­kir­jon hen­ki­löi­den tulk­kaus (autis­mi­asian­tun­ti­ja kou­lu­tus, neu­rop­sy­kiat­ri­nen valmentaja)
  • Sek­su­aa­li­suus asiat (sek­su­aa­li­neu­vo­ja, sek­su­aa­li­te­ra­peut­ti, kog­ni­tii­vi­nen lyhytterapia)
  • Kom­mu­ni­koin­nin tek­ni­set apu­vä­li­neet ja kom­mu­ni­koin­ti sovellukset
“Tulk­kaus­pal­ve­lun tavoit­tee­na on, että puhe­vam­mai­nen hen­ki­lö voi olla kans­sa­käy­mi­ses­sä tois­ten ihmis­ten kans­sa ja tul­la kuul­luk­si ja ymmär­re­tyk­si. Tulk­kaus­ta voi tar­vi­ta työs­sä, opis­ke­lus­sa, har­ras­ta­mi­ses­sa, asioi­mi­ses­sa, yhteis­kun­nal­li­ses­sa osal­lis­tu­mi­ses­sa tai muus­sa arjen toiminnassa.
 

Puhe­vam­mai­nen hen­ki­lö voi hakea oikeut­ta tulk­kaus­pal­ve­luun Kelal­ta. Lähi-ihmi­set, kuten omai­set, avus­ta­ja tai tera­peut­ti voi­vat aut­taa haku­lo­mak­keen täyt­tä­mi­ses­sä Kelan sivuil­la. Pal­ve­lun käyt­tö edel­lyt­tää, että hen­ki­löl­lä on jokin toi­mi­va kom­mu­ni­koin­ti­kei­no ja hän pys­tyy ilmai­se­maan itse­ään ja omaa tah­to­aan tulk­kauk­sen avul­la. Pal­ve­lun käy­töl­lä ei ole ala- eikä yläikärajaa.”

https://papunet.net/tietoa/tulkkauspalvelu

https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-hae-oikeutta