Kognitiivinen lyhytterapia

Tervetuloa kognitiivisen lyhytterapian maailmaan!

Täällä sivustollani haluan esitellä sinulle kognitiivisen suuntautumisen perusteet ja kertoa, miten lyhytterapia voi auttaa erilaisissa elämäntilanteissa.

Mikä on kognitiivinen lyhytterapia?

Kog­ni­tii­vi­nen lyhyt­te­ra­pia on tera­pia­muo­to, joka kes­kit­tyy ajat­te­lu­mal­lien ja käyt­täy­ty­mi­sen muut­ta­mi­seen. Sen perus­a­ja­tuk­se­na on, että aja­tuk­set, tun­teet ja käyt­täy­ty­mi­nen vai­kut­ta­vat toi­siin­sa, ja muut­ta­mal­la ajat­te­lu­mal­le­ja voi­daan vai­kut­taa tun­te­muk­siin ja toi­min­taan. Tämä tera­pia­muo­to on suun­ni­tel­tu ole­maan teho­kas­ta ja suh­teel­li­sen lyhyt­kes­tois­ta, tyy­pil­li­ses­ti muu­ta­mis­ta istun­nois­ta muu­ta­maan kuukauteen.

Missä asioissa kognitiiviseen lyhytterapiaan voi hakeutua?

Kog­ni­tii­vi­nen lyhyt­te­ra­pia voi olla hyö­dyl­lis­tä monen­lais­ten haas­tei­den ja vai­keuk­sien kans­sa kamp­pai­le­vil­le hen­ki­löil­le. Täs­sä muu­ta­mia esimerkkejä:

  1. Ahdis­tus ja masen­nus: Kog­ni­tii­vi­nen lyhyt­te­ra­pia tar­jo­aa työ­ka­lu­ja tun­nis­taa ja muut­taa nega­tii­vi­sia ajat­te­lu­mal­le­ja, jot­ka voi­vat yllä­pi­tää ahdis­tus­ta ja masennusta.
  2. Stres­sin­hal­lin­ta: Opit käsit­te­le­mään stres­siä ja pai­nei­ta tehok­kaam­min tun­nis­ta­mal­la ja muut­ta­mal­la stres­siin liit­ty­viä aja­tus­mal­le­ja ja käyttäytymistapoja.
  3. Itse­tun­te­mus ja itse­tun­to: Tera­pian avul­la voit kehit­tää parem­paa itse­tun­te­mus­ta ja raken­taa myön­tei­sem­pää itse­tun­toa muut­ta­mal­la vää­ris­ty­nei­tä käsi­tyk­siä itsestäsi.
  4. Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot: Kog­ni­tii­vi­nen lyhyt­te­ra­pia voi aut­taa paran­ta­maan sosi­aa­li­sia tai­to­ja ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta mui­den ihmis­ten kans­sa tun­nis­ta­mal­la ja muut­ta­mal­la epä­suo­tui­sia ajattelumalleja.
  5. Elä­män­muu­tok­set ja sopeu­tu­mi­nen: Kun koh­taat elä­män­muu­tok­sia, kuten avio­eroa, työ­pai­kan mene­tys­tä tai ter­vey­son­gel­mia, kog­ni­tii­vi­nen lyhyt­te­ra­pia voi aut­taa sopeu­tu­maan uusiin tilan­tei­siin ja löy­tä­mään uusia selviytymiskeinoja.
  6. Sek­su­aa­li­te­ra­pia: Kog­ni­tii­vi­nen lyhyt­te­ra­pia voi olla osa sek­su­aa­li­te­ra­peut­tis­ta pro­ses­sia aut­taes­saan asia­kas­ta tun­nis­ta­maan ja muut­ta­maan ajat­te­lu­mal­le­ja, jot­ka vai­kut­ta­vat sek­su­aa­li­seen toi­min­taan ja haluihin.
 
Kog­ni­tii­vi­nen lyhyt­te­ra­pia tar­jo­aa tehok­kai­ta ja käy­tän­nöl­li­siä työ­ka­lu­ja eri­lais­ten haas­tei­den koh­taa­mi­seen. Oli­pa kysees­sä ahdis­tus, masen­nus, stres­si, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot tai sek­su­aa­li­set kysy­myk­set, kog­ni­tii­vi­nen lyhyt­te­ra­pia voi aut­taa sinua löy­tä­mään uusia näkö­kul­mia ja kei­no­ja elä­män­hal­lin­taan. Olen tääl­lä aut­taak­se­ni sinua mat­kal­la­si koh­ti parem­paa mie­len­ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, jos haluat kes­kus­tel­la lisää sii­tä, miten kog­ni­tii­vi­nen lyhyt­te­ra­pia voi aut­taa juu­ri sinua!
Kog­ni­tii­vi­nen lyhyt­te­ra­pia tar­jo­aa tehok­kai­ta ja käy­tän­nöl­li­siä työ­ka­lu­ja eri­lais­ten haas­tei­den koh­taa­mi­seen. Oli­pa kysees­sä ahdis­tus, masen­nus, stres­si, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot tai sek­su­aa­li­set kysy­myk­set, kog­ni­tii­vi­nen lyhyt­te­ra­pia voi aut­taa sinua löy­tä­mään uusia näkö­kul­mia ja kei­no­ja elä­män­hal­lin­taan. Olen tääl­lä aut­taak­se­ni sinua mat­kal­la­si koh­ti parem­paa mie­len­ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, jos haluat kes­kus­tel­la lisää sii­tä, miten kog­ni­tii­vi­nen lyhyt­te­ra­pia voi aut­taa juu­ri sinua!
Kog­ni­tii­vi­nen lyhyt­te­ra­pia tar­jo­aa tehok­kai­ta ja käy­tän­nöl­li­siä työ­ka­lu­ja eri­lais­ten haas­tei­den koh­taa­mi­seen. Oli­pa kysees­sä ahdis­tus, masen­nus, stres­si, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot tai sek­su­aa­li­set kysy­myk­set, kog­ni­tii­vi­nen lyhyt­te­ra­pia voi aut­taa sinua löy­tä­mään uusia näkö­kul­mia ja kei­no­ja elä­män­hal­lin­taan. Olen tääl­lä aut­taak­se­ni sinua mat­kal­la­si koh­ti parem­paa mie­len­ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, jos haluat kes­kus­tel­la lisää sii­tä, miten kog­ni­tii­vi­nen lyhyt­te­ra­pia voi aut­taa juu­ri sinua!