Kommunikaatio-ohjaus/AAC-ohjaus

San­nan Oival­lus tar­jo­aa laa­du­kas­ta puhet­ta tuke­vien ja kor­vaa­vien kom­mu­ni­koin­ti­kei­no­jen ope­tus­ta ja ohjausta.

Puhe­vam­mai­nen ihmi­sen ja hänen lähi-ihmi­set voi­vat saa­da kom­mu­ni­kaa­tio-ohjaus­ta ja ‑ope­tus­ta sosi­aa­li­toi­men kus­tan­ta­ma­na. Kom­mu­ni­kaa­tio-ohjaus ja ‑ope­tus täy­den­tää kom­mu­ni­koin­nin kun­tou­tus­ta, ja se voi olla myös kuva­kan­sion raken­ta­mis­ta ja käy­tön ohjaa­mis­ta, tai kom­mu­ni­koin­ti­so­vel­luk­sen yksi­löin­tiä sekä käy­tön ohjaamista.

Ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mään kom­mu­ni­koin­nin kun­tou­tuk­seen sekä kom­mu­ni­koin­nin apu­vä­li­nei­den käyt­töön­ot­toon sisäl­tyy aina lähi-ihmis­ten ohjaus.

Kom­mu­ni­kaa­tio-ohjaus on har­kin­nan­va­rai­nen, kun­tou­tus­ta täy­den­tä­vä pal­ve­lu. Sitä voi­daan tar­vi­ta tilan­teis­sa, jois­sa per­heen­jä­se­net opet­te­le­vat tuki­viit­to­mia, har­joit­te­le­vat kom­mu­ni­koin­ti­kan­sion tai kom­mu­ni­koin­ti­so­vel­luk­sen käyttöä.